Regulamin naprawy

Regulamin serwisu internetowego www.bsmart24.pl

 

 PAR. 1

Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem strony www.bsmart24.pl  jest: Maria Zaczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Maria Zaczek BSMART” z zakładem głównym pod adresem: ul. Żytnia, nr 12, lok. 1, 25-018 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 2012-04-12 r., NIP: 6561839335, REGON: 260598007, email: bsmart24@home.pl, telefon: 606391533, zwana dalej „Sprzedawcą” lub „BSMART”

 

 • PAR.2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Serwisu internetowego www.bsmart24.pl [zwany dalej jako „Serwis”] prowadzi sprzedaż usług naprawczych na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin]. Serwis prowadzi działalność na terytorium RP.
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
 1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 2. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 4. osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 2. Ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.
 4. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia naprawy serwisowej, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację.
 5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o usługach, podane na stronach internetowych Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 • PAR.3

Zamówienia Usług Serwisowych

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 1. za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych; 
 2. e-mailem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Serwisu,
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Usługi. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Serwis skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Serwisu przy zamawianej usłudze naprawy w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki usługi, ich cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zawarcie umowy na świadczenie przez Serwis określonej Usługi.
 4. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych.
 5. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
 1. po weryfikacji złożonego zamówienia, Serwis przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 niniejszego paragrafu i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług serwisowych.
 1. Po zawarciu Umowy o świadczenie usług serwisowych, Serwis potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
 2. Rozpoczęcie usługi naprawy następuje w momencie otrzymania urządzenia od klienta.
 3. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Serwisu.
 4. Bsmart odpowiada przed Klientem, będącym Konsumentem na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks, do momentu wysyłki Produktu.
 6. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 24 godzin do 14 dni i każdorazowo jest wskazywany Klientowi przed zawarciem umowy. Czas dostawy produktów oraz naprawionych urządzeń zależy od wybranej formy dostarczenia Produktu lub wykonanej usługi.
 7. Klient informowany jest o braku dostępności Produktu w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego usługi ,produktu albo z całości Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

Usługi Serwisowe BSMART

 1. Klient może za pośrednictwem serwisu Internetowego złożyć zamówienie na usługi Serwisowe (naprawa sprzętu GSM , komputerów, laptopów etc.), świadczone przez Sprzedawcę.
 2. BSMART informuje, że niektóre z procedur naprawy (zmiany oprogramowania ,naprawy systemu), na telefonach, tabletach, smartfonach, komputerach (zw. dalej Urządzeniami) wymagają przywrócenia ustawień fabrycznych Urządzenia, co może wiązać się z utratą danych na Urządzeniu.
 3. Usługi serwisowe świadczone przez BSMART polegają w szczególności na: naprawach pogwarancyjnych urządzeń mobilnych, komputerów ,wymianach złączy, wymianie ekranów ,baterii, naprawach systemu itp.
 4. Klient przekazujący Urządzenie do serwisu BSMART w celu dokonania naprawy jest proszony o uprzednie zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. Przekazanie urządzenia do naprawy przez klienta możliwe jest przez dostępne na stronie formularze zamówienie wysyłki kurierskiej lub paczkomatem.
 6. W celu prawidłowej realizacji usług, Klient jest proszony o poinformowanie BSMART o wszelkich wadach, w tym wadach ukrytych naprawianego Urządzenia oraz nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu.
 7. W przypadku Urządzeń, które miały kontakt z wilgocią, lub cieczą BSMART nie gwarantuje niepogorszenia się stanu Urządzenia.
 8. Klient oddając Urządzenia do naprawy jest zobowiązany wyjąć z Urządzenia kartę SIM oraz kartę pamięci.
 9. Uprawnienia Klienta niebędącego konsumentem, z tytułu rękojmi zostają całkowicie wyłączone.
 10. W wyjątkowych sytuacjach, BSMART zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części. Każdorazowo, w przypadku wydłużenia czasu naprawy, Klient jest o tym informowany i w takiej sytuacji Klient będący konsumentem ma prawo zrezygnować z usługi lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy.
 11. Odesłanie urządzenia do klienta możliwe jest na adres domowy(firmowy) lub do wybranego paczkomatu podany w formularzu zgłoszenia naprawy.
 12. Przy braku możliwości naprawy lub rezygnacji z naprawy z przyczyn leżących po Stronie Klienta, pobierana jest opłata od Klienta za robociznę w wysokości 50 zł, w celu pokrycia kosztów poniesionych przez BSMART. Klient, jest informowany o kosztach opłaty o której mowa w zdaniu poprzednim przed złożeniem Zamówienia na usługę.
 13. Na wykonane usługi BSMART udziela 6-miesięcznej gwarancji. Termin 6 miesięczny liczony jest od dnia wykonania usługi przez BSMART.
 14. Urządzenia po zalaniu lub zawilgoceniu nie podlegają gwarancji serwisowej.
 15. W przypadku stwierdzenia iż Urządzenie nie zostało naprawione, Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym BSMART. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady Urządzenia, datę jej powstania oraz żądanie Klienta. Reklamacje należy kierować na adres BSMART, tj.: Maria Zaczek BSMART ul. Żytnia 12/lok. 1, 25-018 Kielce. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji BSMART zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 16. Usługi Serwisowe mogą wymagać przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia, co może skutkować utratą wszelkich danych osobowych oraz informacji i plików znajdujących się na urządzeniu.
 17. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów niebędących konsumentami ogranicza się do szkód rzeczywistych z wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich czy utraconych korzyści, wynikłych z winy umyślnej Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu szkód wyrządzonych Klientom niebędącym konsumentami w trakcie transportu „do” i „z” Serwisu zostaje całkowicie wyłączona.

 

PAR. 4 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
 1. płatność przy odbiorze (za pobraniem),
 2. płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
 3. płatność pobraniowa w paczkomacie
 1. Cena transportu za przysłanie urządzenia do serwisu i odesłanie do Klienta jest wliczona w koszty naprawy.
 2. Warunkiem wydania naprawionego urządzenia jest zapłata za usługę/produkt .
 3. Klient niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w celu realizacji usługi upoważnia BSMART do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy i jej dostarczenia w formie elektronicznej.
 4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

 

 • 5 PAR Wysyłka Produktu
 1. Klient jest zobowiązany do prawidłowego i starannego zabezpieczenia urządzenia na czas transportu do Serwisu.
 2. Zamówiony Produkt Serwis wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, paczkomatu.
 3. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego urządzenia po naprawie .
 4. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w §4 pkt ust. 1 lit a) lub c), Naprawione urządzenia  wysyłane są do 24 godzin po wykonaniu usługi.
 5. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w §4 pkt ust. 1 lit b), naprawione urządzenia  wysyłane w ciągu 24 godzin od zaksięgowania 100% wartości Zamówienia.

 

 • 6 PAR

Reklamacje Produktów nabytych u Sprzedawcy

 1. W przypadku niezgodności wykonanej usługi z umową, Klient powinien odesłać do Serwisu reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać Produkt:

 Maria Zaczek BSMART,

Ul. Żytnia, nr 12, lok. 1, 25-018 Kielce

 1. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo opisanej reklamacji wraz z reklamowanym przedmiotem. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia odebrania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu wraz z opisem niezgodności.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Klient w momencie wystąpienia wady sprzedanego produktu, może zażądać od Sprzedawcy (w ramach prawa rękojmi):
 1. wymiany Produktu na nowy;
 2. naprawy Produktu;
 3. obniżenia ceny;
 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Serwis  rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu;
 2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
 3. to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.
 1. Sprzedawca może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy zakupionego u Sprzedawcy Produktu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Produktu jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego Produktu), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sprzedawca zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;
 1. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 2. za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce; http://www.wiihkielce.pl/
 3. Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Serwis należy przesyłać na adres Sprzedawcy podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

 

 • Par 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 8. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 30 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

 • Par 8 Ochrona prywatności
 1. Serwis  przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności Serwisu internetowego.
 2. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imię, nazwisko (jeśli stanowi część adresu email), adres e-mail, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (niezbędny do odesłania przedmiotu umowy o świadczenie usług serwisowych). Dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz firmy pośredniczącej w płatnościach online w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz praw Klientów jako osób których dane dotyczą, znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu.

 

 • Par 9 Środki techniczne
 1. W celu korzystania z Serwisu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na usługi, niezbędne jest:
 2. a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 4. c) włączona obsługa JavaScript;
 5. d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 

 • Par 10 Postanowienia szczególne
 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis są następujące:
 1. zawieranie umów o świadczenie usług serwisowych – w zakresie usług naprawy telefonów i urządzeń GSM oferowanych przez Sprzedawcę,
 2. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Serwis potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,
 1. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 1. w zakresie umowy sprzedaży on-line/ umów o świadczenie usług serwisowych oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Serwis potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.
 2. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • Par 11 Prawa autorskie
 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • Par 12 Gwarancja
 1. Na wykonane usługi BSMART udziela 6-miesięcznej gwarancji. Termin 6 miesięczny liczony jest od dnia wykonania usługi przez BSMART.
 2. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
 3. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi przez Sprzedawcę oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta lub Sprzedawcę, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji, Klient powinien wysłać na adres e-mail: bsmart24@home.pl wypełniony protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji (Załącznik nr 2) wraz z Dowodem zakupu.
 5. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia.

 

 • Par 13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Serwis, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 3. Klient posiadający konto na stronie internetowej Serwisu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z serwisu  internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 5. Wszelkie spory między BSMART a Klientami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku sporu z Klientem niebędącym konsumentem, sądem właściwym do rozpoznawania sporów ze Sprzedawcą, będzie sąd właściwy ze względu na Siedzibę Sprzedawcy.
 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30-05-2021 roku.