Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bsmart24.pl

www.zak-gsm.pl

 

 

 • 1

Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest: Maria Zaczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Maria Zaczek BSMART” z zakładem głównym pod adresem: ul. Żytnia, nr 12, lok. 1, 25-018 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 2012-04-12 r., NIP: 6561839335, REGON: 260598007, email: bsmart24@home.pl, telefon: 606391533, zwana dalej „Sprzedawcą” lub „BSMART”

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy bsmart24.pl [zwany dalej jako „Sklep”] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin]. Sklep prowadzi Sprzedaż na terytorium oraz poza granicami RP.
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
 3. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 4. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 5. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 6. osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Produkty dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), dalej jako Kodeks Cywilny.
 10. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 11. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrany Produkt z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 12. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 • 3

Zamówienia Towarów i Usług Serwisowych

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta),
 3. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. telefonicznie pod numerem podanym w parafie 1 niniejszego regulaminu.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Produktu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 6. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki Produktu, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 8. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu lub umowy o świadczenie usług serwisowych.
 9. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
 10. po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży/ Umowy o świadczenie usług serwisowych, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
 12. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 13. Sklep odpowiada przed Klientem, będącym Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
 14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks, do momentu wysyłki Produktu.
 15. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 24 godzin do 14 dni i każdorazowo jest wskazywany Klientowi przed zawarciem umowy. Czas dostawy produktów zależy od wybranej formy dostarczenia Produktu.
 16. Klient informowany jest o braku dostępności Produktu w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

Usługi Serwisowe BSMART

 

 1. Klient może za pośrednictwem Sklepu Internetowego złożyć zamówienie na usługi Serwisowe (naprawa sprzętu GSM , komputerów, etc.), świadczone przez Sprzedawcę.
 2. BSMART informuje, że niektóre z procedur naprawy (zmiany oprogramowania, usuwanie blokady SIM-lock), na telefonach, tabletach, smartfonach, (zw. dalej Urządzeniami) wymagają przywrócenia ustawień fabrycznych Urządzenia, co może wiązać się z utratą danych na Urządzeniu.
 3. Usługi serwisowe świadczone przez BSMART polegają w szczególności na: naprawach pogwarancyjnych urządzeń mobilnych, wymianach złączy, wymianie ekranów, usuwaniu zabezpieczeń typu simlock oraz innych blokad, odzyskiwaniu danych itp.
 4. Klient przekazujący Urządzenie do serwisu BSMART w celu dokonania naprawy jest proszony o uprzednie zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. W celu prawidłowej realizacji usług, Klient jest proszony o poinformowanie BSMART o wszelkich wadach, w tym wadach ukrytych naprawianego Urządzenia oraz nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu.
 6. W przypadku Urządzeń, które miały kontakt z wilgocią, lub cieczą BSMART nie gwarantuje niepogorszenia się stanu Urządzenia.
 7. Klient oddając Urządzenia do naprawy jest zobowiązany wyjąć z Urządzenia kartę SIM oraz kartę pamięci.
 8. Uprawnienia Klienta niebędącego konsumentem, z tytułu rękojmi zostają całkowicie wyłączone.
 9. W wyjątkowych sytuacjach, BSMART zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części. Każdorazowo, w przypadku wydłużenia czasu naprawy, Klient jest o tym informowany i w takiej sytuacji Klient będący konsumentem ma prawo zrezygnować z usługi lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy.
 10. Urządzenie oddane do naprawy będzie wydane po okazaniu zlecenia serwisowego wydanego Klientowi.
 11. Przy braku możliwości naprawy lub rezygnacji z naprawy z przyczyn leżących po Stronie Klienta, pobierana jest opłata od Klienta za robociznę w wysokości od 20 do 50 zł, w celu pokrycia kosztów poniesionych przez BSMART. Klient, jest informowany o kosztach opłaty o której mowa w zdaniu poprzednim przed złożeniem Zamówienia na usługę.
 12. Na wymienione części i wykonane usługi BSMART udziela 6-miesięcznej gwarancji. Termin 6 miesięczny liczony jest od dnia wykonania usługi przez BSMART.
 13. Urządzenia po zalaniu lub zawilgoceniu nie podlegają gwarancji serwisowej.
 14. Klient ponosi koszty dostarczenia Urządzenia do Sprzedawcy, celem wykonania Usługi Serwisowej.
 15. Klient decydujący się pobrać urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy własnego Urządzenia jest zobowiązany do zdania urządzenia zastępczego w stanie niepogorszonym w dniu odbioru własnego Urządzenia z serwisu BSMART.
 16. W przypadku stwierdzenia iż Urządzenie nie zostało naprawione, Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym BSMART. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady Urządzenia, datę jej powstania oraz żądanie Klienta. Reklamacje należy kierować na adres BSMART, tj.: Maria Zaczek BSMART ul. Żytnia 12/lok. 1, 25-018 Kielce. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji BSMART zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.

 

 • 4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
 2. płatność przy odbiorze (za pobraniem),
 3. płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
 4. płatność elektroniczna za pośrednictwem …………….
 5. płatność pobraniowa w paczkomacie
 6. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 7. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata za Produkt i przesyłkę.
 8. Klient niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w celu realizacji usługi upoważnia BSMART do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy i jej dostarczenia w formie elektronicznej.
 9. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

 

 • 5

Wysyłka Produktu

 1. Zamówiony Produkt Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich ,paczkomatu lub Poczty Polskiej w przypadku przesyłek małogabarytowych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad nowe lub używane.
 3. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w §4 pkt 2 b), Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 5. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w §4 pkt 2 c), Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

 

 • 6

Reklamacje /rękojmia/

 1. W przypadku niezgodności Produktu lub wykonanej usługi z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać Produkt:

 

Maria Zaczek BSMART,

 1. Żytnia, nr 12, lok. 1, 25-018 Kielce

 

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Produktu wraz z opisem niezgodności.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Sklep odpowiada przed Klientem, będącym Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny przez okres 24 miesięcy.
 4. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
 5. wymiany Produktu na nowy;
 6. naprawy Produktu;
 7. obniżenia ceny;
 8. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 9. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 10. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu;
 11. charakter wady – istotna czy nieistotna;
 12. to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.
 13. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy Produktu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Produktu jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego Produktu), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 14. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;
 15. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 16. za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce; http://www.wiihkielce.pl/
 17. Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adres Sprzedawcy podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

 

 • 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
 3. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
 8. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 10. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
 12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
 14. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 17. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 30 dni od daty złożenia odstąpienia.
 18. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 20. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 22. W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 23. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 24. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

 • 8

Konto Klienta

 1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
 2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.
 3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:
 5. po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
 6. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
 7. wysyłając wiadomość email na adres Sprzedawcy podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 8. kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 9. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 10. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 11. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
 12. wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 13. kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 14. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
 15. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 

 • 9

Newsletter

 1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
 2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
 3. Klient po podaniu adresu email otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.
 5. Świadczenie usług jest bezpłatne.
 6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.
 7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną:
 8. wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu; w wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 9. kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu
 10. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

 

 • 10

Ochrona prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.
 2. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imię, nazwisko (jeśli stanowi część adresu email), adres e-mail, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (w przypadku wysyłki Produktu nabytego w Sklepie). Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz firmy pośredniczącej w płatnościach online w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz praw Klientów jako osób których dane dotyczą, znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

 

 • 11

Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na Produkt, niezbędne jest:
 2. a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 4. c) włączona obsługa JavaScript;
 5. d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 

 • 12

Postanowienia szczególne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
 3. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Produktów sprzedawanych przez Sklep,
 4. zawieranie umów o świadczenie usług serwisowych – w zakresie usług naprawy telefonów i urządzeń GSM oferowanych przez Sprzedawcę,
 5. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,
 6. Usługa Newsletter,
 7. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 8. w zakresie umowy sprzedaży on-line/ umów o świadczenie usług serwisowych oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.
 9. w zakresie usługi Newsletter, – określone zostały w paragrafie 9 Regulaminu.
 10. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 13.

Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia Produktu oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • 14.

Gwarancja

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.
 2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie Dowodu zakupu).
 3. Okres gwarancyjny przyznany na sprzedawany Produkt wskazany jest w opisie Produktu.
 4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu Produktu przez pierwszego Klienta (użytkownika końcowego).
 5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi dowód zakupu Produktu.
 6. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
 7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi przez Sprzedawcę oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta lub Sprzedawcę, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 8. W celu zgłoszenia reklamacji, Klient powinien wysłać na adres e-mail: bsmart24@home.pl wypełniony protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji (Załącznik nr 2) wraz z Dowodem zakupu.
 9. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia.
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
 11. Szczegółowe postanowienia dot. Gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Produktu.

 

 • 15

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 3. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 5. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku sporu z Klientem niebędącym konsumentem, sądem właściwym do rozpoznawania sporów ze Sprzedawcą, będzie sąd właściwy ze względu na Siedzibę Sprzedawcy.

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 26 stycznia 2020 roku.